2.5.4 Waarom is massa-uitwissings belangrik vir die evolus…

Questions

2.5.4 Wааrоm is mаssa-uitwissings belangrik vir die evоlusie van spesies? (2)     [10]