Lees die volgende instruksies noukeurig deur voordat jy enig…

Questions

Lees die vоlgende instruksies nоukeurig deur vоordаt jy enige vrаe begin beаntwoord: 1.  Die antwoorde wat jy op die vraestel verskaf moet jou eie, oorspronklike werk wees. Geen kopiëring vanaf enige bron word toegelaat nie. Geen punte sal toegeken word vir gekopieerde werk nie. 2. Lees al die vrae aandagtig deur. 3. Beantwoord AL die vrae IN die “quiz”. Moenie enige antwoorde oop los nie, en moenie jou antwoorde op papier skryf nie.  4. Maak gebruik van die puntetoekenning as ʼn riglyn vir hoeveel inligting in jou antwoorde gegee moet word.  5. Daar mag ‘n “file upload” vereis word. Jy benodig ʼn leë vel papier, 'n liniaal, 'n pen en 'n skandeerder, skandeerder-App of selfoon kamera.  6. Teken slegs diagramme, tabelle en grafieke met die hand op aparte blad wanneer dit so gevra word.  7.  Alle diagramme, tabelle en grafieke moet in potlood geteken word, met byskrifte in blou of swart pen.  8. Die diagramme in hierdie vraestel is nie noodwendig volgens skaal nie.  9.  Jy mag 'n sakrekenaar gebruik indien nodig.  VERKLARING - Deur hierdie toets/eksamen te skryf, erken jy dat jy aanvaar en bewus is van die volgende: 1. Geen kopiëring van enige bronne word toegelaat nie. 2. Alle antwoorde moet jou eie, oorspronklike werk wees. 3. Plagiaat is 'n ernstige oortreding en sal lei tot nul punte vir die betrokke gedeelte van die werk.